Základní koncepce

Práva dětí a účast dětí na fungování školy

 • sebeřízené vzdělávání
 • sebehodnocení učebního procesu a dosažených výsledků
 • spolurozhodování o chodu a organizaci školy

Účast a společné působení

 • spolupráce všech zúčastněných tj. dětí - zaměstnanců - rodičů - dalších účastníků (praktikanti, krátkodobí lektoři, atd.)

Rozmanitost

 • škola je založená na odlišnosti a různorodosti - každý jsme jedinečný s vlastním originálním potenciálem - toho si ve škole vážíme a podporujeme to
 • respektujeme všechny žáky v jejich individualitě, rozmanitosti a odlišnostmi
 • vítáme pluralitu talentů a dovedností
 • rozmanitost uznáváme, oceňujeme a podporujeme jako bohatství celého společenství

Individualita a samostatnost

 • ve škole považujeme žáky za TVŮRCE vlastního vzdělávacího konceptu
 • předpokládáme vlastní individuální cestu vzděláváním a rozvoj samostatnosti nejen ve vzdělávání
 • vytváříme podmínky pro dosažení samostatnosti ve vzdělávání a podporujeme neformální formy učení (učení chápeme v širším slova smyslu jako nikdy nekončící proces poznání, nikoli jako výuku - předávání informací)

Spolupráce a komunita

 • ve škole fungujeme jako malá demokratická a etická komunita
 • díky přínosu jedinečnosti každého z nás můžeme ve spolupráci vytvořit velké věci
 • cílem je konsenzus, ne kompromis, protože když se každý jedinec cítí dobře, cítí se dobře i celé společenství
 • jednotlivé talenty spojuje přátelství a společné cíle do synergického proudu

Síťování - networking

 • jsme v živém kontaktu a spolupráci se školami stejného nebo podobného zaměření u nás i v zahraničí
 • jsme členy evropské asociace demokratických škol EUDEC
 • jsme aktivní ve vytváření spolupracující sítě demokratických škol v České republice